Obsługa techniczna

  • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane;
  • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów;
  • Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości;
  • Przygotowywanie planów remontowych;
  • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług;
  • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert;
  • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług;
Skip to content