zakres usług

 • Obsługa w zakresie przepisów prawnych

  Reprezentacja Wspólnoty w postępowaniach dotyczących nieruchomości wspólnej w Urzędach – sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych ; Przygotowywanie projektów umów; Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty; Przygotowywanie projektów szczegółowych pełnomocnictw dla Radcy Prawnego w zakresie prowadzenia ewentualnych spraw w sądzie.

 • Obsługa w zakresie dodatkowym

  Podjęcie czynności związanych z zawarciem ubezpieczenia nieruchomości i Zarządu Wspólnoty; Podjęcie czynności w zakresie ustalenia zasad wnoszenia opłat podatków lokalnych ; Przygotowania książeczek opłat bieżących i fundusz remontowy; Utrzymanie porządku i czystości łącznie z zakupem środków czystościowych i sprzętu oraz drobnymi naprawami poprzez wyspecjalizowana firmę bądź rodzinę sprzątającą, do wyboru…

 • Obsługa w zakresie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządu

  Organizacja planu przejęcia nieruchomości / ustalenie terminów komisji, powiadomienie stron o terminach komisji, przygotowanie projektów pism itp.; Uczestnictwo wraz z Zarządem Wspólnoty w komisji przejęcia dokumentacji: technicznej, eksploatacyjnej i finansowej nieruchomości; Sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości oraz jej dokumentacji technicznej ( projektowej, powykonawczej i bieżącej) oraz dokumentacji eksploatacyjnej i finansowej; Doradztwo…

 • Obsługa administracyjna

  Prowadzenie spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych; Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem…

 • Obsługa techniczna

  Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane; Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów; Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku; Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości; Przygotowywanie planów remontowych; Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót…

 • Obsługa księgowa

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych; Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty; Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty; Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami; Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli; Windykacja należności; Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych; Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych;

Skip to content