Category Przedsiębiorstwo Komunalne

Regulamin rozliczania kosztów dostaw mediów w budynkach stanowiących zasób lokalowy Gminy Wołomin

Celem regulaminu jest ustalenie zasad postępowania dla lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego Gminy Wołomin, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie, przy dokonywaniu rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych, kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków, podgrzania zimnej wody oraz wywozu nieczystości stałych.

Read More

Zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie

W związku ze zmniejszeniem obostrzeń związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu targowiska w Wołominie. Od czwartku 7 maja zostaje dopuszczony: handel wszystkimi artykułami; handel na placu C (czyli na parkingu); handel na ulicy Matejki, na odcinku między placami A i B (pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości i nie utrudniania […]

Read More

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wołominie, al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin zwany dalej Administratorem. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem oraz za pomocą adresu e-mail pk@pk.wolomin.pl i telefonicznie pod numerem […]

Read More

Obsługa w zakresie przepisów prawnych

Reprezentacja Wspólnoty w postępowaniach dotyczących nieruchomości wspólnej w Urzędach – sprawach cywilnych, administracyjnych i gospodarczych ; Przygotowywanie projektów umów; Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty; Przygotowywanie projektów szczegółowych pełnomocnictw dla Radcy Prawnego w zakresie prowadzenia ewentualnych spraw w sądzie.

Read More

Obsługa w zakresie dodatkowym

Podjęcie czynności związanych z zawarciem ubezpieczenia nieruchomości i Zarządu Wspólnoty; Podjęcie czynności w zakresie ustalenia zasad wnoszenia opłat podatków lokalnych ; Przygotowania książeczek opłat bieżących i fundusz remontowy; Utrzymanie porządku i czystości łącznie z zakupem środków czystościowych i sprzętu oraz drobnymi naprawami poprzez wyspecjalizowana firmę bądź rodzinę sprzątającą, do wyboru przez właścicieli (stawka do uzgodnienia).

Read More

Obsługa w zakresie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządu

Organizacja planu przejęcia nieruchomości / ustalenie terminów komisji, powiadomienie stron o terminach komisji, przygotowanie projektów pism itp.; Uczestnictwo wraz z Zarządem Wspólnoty w komisji przejęcia dokumentacji: technicznej, eksploatacyjnej i finansowej nieruchomości; Sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości oraz jej dokumentacji technicznej ( projektowej, powykonawczej i bieżącej) oraz dokumentacji eksploatacyjnej i finansowej; Doradztwo w zakresie merytorycznym prowadzonych spraw […]

Read More

Obsługa administracyjna

Prowadzenie spisu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych; Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (dźwig […]

Read More

Obsługa techniczna

Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane; Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów; Zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku; Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości; Przygotowywanie planów remontowych; Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług; Wyszukiwanie wykonawców robót […]

Read More

Obsługa księgowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych; Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty; Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty; Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami; Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli; Windykacja należności; Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych; Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych;

Read More

Skip to content