Władze Spółki

Zarząd Spółki:

  • Adam Jaczewski – Prezes Zarządu
    tel. sekretariat: (22) 787 75 95

Rada Nadzorcza:

  • Tomasz Błędowski – Przewodniczący RN
  • Joanna Rokicka
  • Mariusz Kądzielski

Zgromadzenie Wspólników:

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  • Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, zaś jeżeli Zarząd tego nie uczyni w przepisanym terminie, prawo zwołania Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.
  • Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy, albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 – jedną dziesiątą kapitału zakładowego , zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo Wspólnikom reprezentującym przynajmniej 1/10 – jedną dziesiątą części kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.
Skip to content