RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ZGODY

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wołominie,
  al. Armii Krajowej 34, 05-200 Wołomin zwany dalej Administratorem.
 • Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem oraz za pomocą adresu e-mail pk@pk.wolomin.pl i telefonicznie pod numerem 22-787-75-95

Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@pk.wolomin.pl

Dlaczego, jakie dane i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 • Pani/Pana dane osobowe w postaci: nr telefonu, adresu email i nr PESEL przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przekazywania Pani/Panu informacji związanych z realizacją umowy najmu/dzierżawy takich jak: aktualne opłaty i zaległości za wynajmowany lokal, informacji o zużyciu wody, opłatach za wywóz śmieci itp. a nr PESEL wyłącznie do szyfrowania przesyłanej do Pana korespondencji w formie elektronicznej i umożliwienia Pani/Panu jej odczytu.

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy publiczne, którym Administrator może udostępnić dane osobowe na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Czy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich i organizacji międzynarodowych?

 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania udzielonej przez Panią/Pana zgody na dany zakres danych tj. nr telefonu i adres mailowy lub nr PESEL.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują w związku z przewarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych w tym uzyskanie kopii danych*;
 • żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych*;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych*;
 • odwołania udzielonej zgody w każdym czasie*;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. Jest nim Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03;
 • nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych*.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, musi Pani/Pan skontaktować się z Administratorem i poinformować go, które prawo i w jakim zakresie chce Pani/Pan realizować.

Czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i czy są profilowane?

 • Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

zgoda na przetwarzanie danych PK

Skip to content