media

  • Regulamin rozliczania kosztów dostaw mediów w budynkach stanowiących zasób lokalowy Gminy Wołomin

    Regulamin rozliczania kosztów dostaw mediów w budynkach stanowiących zasób lokalowy Gminy Wołomin

    Celem regulaminu jest ustalenie zasad postępowania dla lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego Gminy Wołomin, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wołominie, przy dokonywaniu rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków bytowych, kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków, podgrzania zimnej wody oraz wywozu nieczystości stałych.

Skip to content